راهنمای ارسال ایمیل

 
 
 

     راهنمای ارسال ایمیل

- پس از login ، روی گزینه "New" مطابق شکل زیر کلیک کنید تا زیر منوی آن ظاهر شود .

- سپس در منوی موجود روی گزینه "New Message" کلیک کنید .

 

 

- آدرس گیرنده پیام، موضوع پیام و متن پیام را وارد نمائید.

 

- در صورتی که بخواهید فایلی را به ایمیل خود پیوست نمائید، روی گزینه "Attach Files" مطابق شکل زیر، کلیک نمائید.