مدیریت دریافت کننده های ایمیل در direct admin

مدیریت دریافت کننده ها

Catch-All E-Mail

در بعضی از مواقع کاربران ایمیلی را به گیرنده ای ارسال می کنند که این گیرنده هنوز در سیستم تعریف نشده است،
در این قسمت می توانید تنظیمات مربوط به این مورد را تنظیم نمائید.
در این قسمت در تصویر توضیحات لازم داده شده است.