Untitled Document

تغییر کلمه عبور کنترل پنل Directadmin

Directadmin change password

بعد از ورود به کنترل پنل
گزینه ی change password راانتخاب نمایید.
صفحه ی زیر را مشاهده خواهید نمود
در آخر گزینه ی submit را انتخاب نموده تا پسورد تغییر کند.