مدیریت فایل ها

نوع نمایش

زمانی که در پنل شما بعضی از پسوند ها به عنوان مثال پسوندهای ویدویی تعریف نشده باشد می توانید از این طریق پسوند را اضافه و یا حذف نمایید.
با توجه به تصویر زیر می توانید پسوند مورد نیاز را اضافه نمایید.