مدیریت فایل ها

مدیریت فایلها

file manager

برای مشاهده و مدیریت فایل ها و پوشه های سایت خود کافی است
گزینه ی filemanager ر ا انتخاب نمایید.
در این قسمت شما می توانید تمامیه فایل های خود رامدیریت نمایید.
از جمله حذف فایل،دانلود و آپلود آن.
با انتخاب چک باکس هر کدام از فایل ها و گزینه ی delete میتوانید فایل مورد نظرتان را حذف نمایید.