ایجاد subdomain

ایجاد subdomain

برای ایجاد و مشاهده ی subdomain ابتدا گزینه ی subdomain management را انتخاب نمایید.
در صفحه ی زیر شما تمام subdomain هایی را که ساخته اید می توانید ببینید و همچنین
می توانید با استفاده از گزینه ی creat آن را ایجاد نمایید.