مرکز پشتیبانی

مرکز پشتیبانی

گزینه ی support center را انتخاب نمایید
در این صفحه شما لیست کلیه پیغام هائی که برای مدیر ارسال کرده اید را مشاهده می نمائید.
در قسمت Email copy of all message to کلیه پیغام هائی که شما برای مدیر ارسال می کنید سیستم به طور خودکار یک کپی از پیغام شما را برای ایمیل نوشته شده در باکس مقابل ارسال می کند.

افزودن برچسب(1-Creat a Ticket)

برای ارسال پیغام به مدیر از طرق گزینه ی Creat a Ticket اقدام نمایید.
صفحه ی زیر را مشاهده خواهید نمود که می توانید پیغام خود را درج کنید.