اطلاعات آماری سایت

اطلاعات آماری سایت

برای مشاهده ی اطلاعات آماری سایت خود گزینه ی Site Summary / Statistics / Logs را انتخاب نمایید.
در این قسمت شما اطلاعات کاملی در مورد وضعیت آماری سایت خود مشاهده می نمائید.