آمار بازدید

ماژول آمار بازدبد

این ماژول اطلاعات آماری بازدیدکنندگان را به صورت مختصر و کلی به بازدیدکنندگان نشان می دهد. این ماژول تنها
شامل بخش تنظیمات نمایش است.
- در بخش تنظیمات نمایش، آیتم هایی که مایلید آمار مرتبط با آنها،در وب‌سایت شما قابل مشاهده باشد از میان
آیتم های موجود ، انتخاب کنید.
- عنوانی را که مایلید ماژول با آن نام در صفحه نمایش داده شود، در قسمت "عنوان ماژول" وارد نمائید.
- با انتخاب رنگ متن، می توانید مشخص کنید آیتمهایی که در بالا انتخاب نموده اید با چه رنگی در سایت، نمایش داده شوند .رنگ مورد نظرتان را از منوی کشویی موجود ، انتخاب نمائید.
- با انتخاب رنگ اعداد، می توانید مشخص کنید که اعداد و ارقام مربوط به اطلاعات آماری هر یک از آیتمهای مشخص شده، با چه رنگی در سایت، نمایش داده شود.
رنگ مورد نظر ر ا از میان رنگهای موجود انتخاب نمائید. برای ثبت اطلاعات روی گزینه "ذخیره" کلیک کنید.