قوانین و مقررات ثبت دامنه اینترنتی تحت پسوند کشور ایران

قوانین و مقررات ثبت دامنه اینترنتی تحت پسوند کشور ایران چیست؟

مقدمه

شرح زیر مربوط به ثبت دامین در تمام اینترنت برای پسوند کشور ایران,دامنه های سطح یک و سطح دو می باشد که از
طریق مرکز ثبت IRNIC ، به ثبت می رسند جهت مشاهده دامنه های موجود سطح یک را بررسی کنید.

1) تعاریف Definitions

1.1 رابط Contacts

شخص یا سازمانی که جهت امور زیر منصوب شده اند .

1.1.1 رابط اداری Administrative contact .

شخص یا سازمانی که عهده دار نام دامین میباشد.

1.1.2 رابط فنی Technical contact .

شخص یا سازمانی که عهده دار نگهداری فنی نام سرویس دهنده و کسی که استعلام های فنی به او ارجاع می گردد.

1.1.3 رابط مالی Billing Contact .

شخص یا سازمانی که وجه دامنه مورد توافق را پرداخت نماید.

1.2 دامنه اینترنتی Domain Name .

نام دامنه واگذار شده توسط واحد مرکزی ثبت به ثبت کننده.

1.3 درخواست ثبت دامنه Domain Name Applications .

به معنی فرمی که جهت دریافت اطلاعات از متقاضی به منظور درخواست ثبت دامنه اینترنتی منتشر شده.

1.4 قوانین دامنه Domain Rules .

به معنی مقررات و قواعد مربوط به دامنه و زیر دامنه ها می باشد.

1.5 سیاست حل اختلاف IRNIC Dispute Resolution Policy .

به معنی سیاست حل اختلاف برای دامنه های ثبت شده تحت .ir

1.6 موافقت نامه ثبت Registration Agreement .

شامل فرم درخواست,قواعد و فوانین ثبت به همراه ضمائم ، سیاست حل اختلاف و متقاضی همه موارد را پذیرفته است.

1.7 ثبت کننده Registrant .

شخص یا نهادی که دامین به نام او ثبت شده.

1.8 ثبت کردن Registration .

شامل دریافت و ثبت تمام اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی توسط مرکز ثبت.

1.9 هزینه ثبت Registration Fee .

شامل هزینه های ثبت راه اندازی و نگهداری دامنه می گردد که در ضمیمه شماره 3 مشخص شده.

1.10 محل ثبت Registry .

بانک اطلاعاتی که شامل اطلاعات مربوط به دامنه ها و آدرسها و پروتکل ها می شود.

1.11 هزینه تمدید Renewal Fee .

هزینه تعیین شده در جدول قیمتها بابت تجدید و تمدید دامنه .

2) حدود Scope

2.1
این شرایط و مقررات که برای هر درخواست ثبت نام دامنه به مرکز ثبت یا نماینده ثبت یا ثبت کننده بعدی می رسد در
هنگام استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از نام دامنه و همچنین بعد ازثبت اعمال می شود.
2.2
با پر کردن یک درخواست ثبت نام دامنه و ارسال آن جهت بررسی و پذیرش به مرکز ثبت ،ثبت کننده تصدیق می کند که
قوانین و مقررات را مطالعه نموده و با آنها موافق است .

3) هزینه ها و پرداخت Fess and Payments

3.1
3.2
در صورتی که متقاضی ثبت هزینه های مربوطه را به صورت کامل نپردازد مرکز ثبت یا نماینده هیچ وظیفه ای جهت فعال سازی و تمدید نام دامنه ندارند.
3.3
به جز موارد مشخص شده در این موافقتنامه ،هیچ پرداختی جهت ثبت و تمدید نام دامنه قابل عودت نمی باشد.
3.4
در صورتی که رابط مالی امکان پرداخت وجه مورد نظر را نداشته باشد مرکز ثبت می تواند مبلغ مورد نظر برای ثبت یا تمدید را از ثبت کننده دریافت نماید.
3.5
هزینه ثبت یا تمدید بسته به مورد باید به آخرین روش وسیله ای که توسط مرکز ثبت اعلام می گردد، پرداخت شود .

4) صحت اطلاعات Accuracy of Information

4.1
برای درخواست ثبت نام دامنه،ثبت کننده باید اطلاعات درخواست ثبت را تهیه نماید، مرکز ثبت باید احتیاط معقول را جهت
حفاظت از چنین اطلاعاتی در مقابل از بین رفتن، دسترسی غیر مجاز، افشاء، تغییر یا خرابی اعمال نماید.
4.2
با ارائه درخواست ثبت یک نام دامنه ثبت کننده متعهد می شود تمامی اطلاعات ارائه شده در درخواست ثبت نام دامنه حقیقی و درست می باشند.
4.3
ثبت کننده متعد می شود در صورت تغییر در اطلاعات ارئه شده برای ثبت نام دامنه که توسط مرکز ثبت نگهداری می شود
اطلاعات جدید را به مرکز ثبت در اسرع وقت ارائه نماید.
4.4
مرکز ثبت تعهدی برای تحقیق در صحت اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی را ندارد و
متقاضی مسئولیت پاسخگوئی به اشخاص ثالث و معترض را در قبال نام دامنه ثبت شده خواهد داشت و به ثبت رسیدن
نام دامنه باعث برائت متقاضی در قبال اشخاص ثالث معترض نخواهد بود.
4.5
مرکز ثبت حق خود را جهت لغو و باطل نمودن نام دامنه در صورت اشتباه و گمراه کننده بودن اطلاعات و یا تغییرات بعدی آن
یا مخفی نمودن اطلاعات و حذف اطلاعات ارسالی در زمان تصمیم گیری به واگذاری نام دامنه محفوظ می دارد.
4.6
ارائه عمدی اطلاعات غیردقیق و غیرقابل اتکاء از سوی متقاضی ثبت، همچنین عدم اقدام در ‌به‌روزرسانی فوری اطلاعات
ارائه شده به مرکز ثبت به عمد، یا عدم اقدام در احراز صحیح مشخصات تماس ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ استعلام
مرکز ثبت موجب نقض اساسی موافقتنامه ثبت بوده و به منزله مبنای اقدام در فسخ ثبت نام دامنه تلقی خواهد گردید.
4.7
متقاضی ثبت نام دامنه متعهد می شود تمام سعی خود را به عمل آورد تا ثبت نام دامنه و همچنین استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از نام دامنه باعث نقض حقوق قانونی شخص دیگری نگردد.
4.8
متقاضی ثبت نام دامنه متعهد می شود که دامنه درخواستی برای ثبت از جانب او و استفاده مستقیم یا غیر مستقیم آن باعث نقض هیچ یک از موارد این موافقتنامه نمی گردد.
4.9
در صورتی که متقاضی دامنه ثبت شده را به شخص دیگری واگذار نماید همچنان تمام مسئولیت ها برعهده خود او می
باشد مگر اینکه نام دامنه به طور رسمی به شخص جدید انتقال یابد.
4.10
رکز ثبت می‌تواند به موجب اعلام هر شخص مبتنی بر عدم دقت و صحت اطلاعات ارائه ‌شده در فرم درخواست ثبت نام
دامنه یا براساس بررسی‌های دوره‌ای در این زمینه، اقدامات متعارف را در جهت بررسی دقت و صحت اطلاعات ارائه ‌شده از
سوی دارنده امتیاز‌ ثبت به عمل ‌آورد. در صورتی ‌که مرکز ثبت احراز کند که اطلاعات به نحو غیردقیق و غیرصحیح ارائه
شده‌اند، اقدامات مقتضی را در جهت اصلاح و رفع نقص اطلاعات مذکور به عمل‌ خواهد آورد.
4.11
در هر شرایطی از جمله فسخ،تغییر،انتقال ،عودت و امثال این حقوق مرکز ثبت نسبت به این شرایط ثابت خواهد بود.

5) محرمانگی Confidentiality

5.1
به موجب ارائه درخواست ثبت نام دامنه و در صورت ثبت نام دامنه، متقاضی‌ ثبت، نماینده وی (در صورت وجود) و رابط‌های
مربوطه (به شرح مندرجات بندهای ۱-۱،۲-۱و ۳-۱) بدینوسیله رضایت خود را نسبت به درج مشخصات راجع به هویت
ایشان و دسترسی به این مشخصات از طریق درج در پایگاه ‌ثبتی نام‌های دامنه توسط مرکز ثبت، اعلام می‌کنند. موارد
مشخص اطلاعات مورد لزوم، در ضمیمه ۲، و براساس اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت درج می‌گردند. در صورتی‌که قوانین
و مقررات کشوری یا مقتضیات جهانی اینترنت مستلزم افزودن موارد دیگری از اطلاعات مربوط به اشخاص در پایگاه ‌ثبتی
نام‌های دامنه باشد، دارنده امتیاز‌ ثبت حق خواهد داشت که ثبت نام دامنه خود را فسخ نموده و بخش استفاده ‌نشده از
هزینه ثبت دامنه را باز پس بگیرد.

WHOIS 5.2

به منظور تأمین اطلاعات راجع به ثبت نام دامنه یا مقاصد مربوطه دیگر، خدمات مشروحه پایگاه ‌ثبتی نام‌های دامنه "هو < br/>ایز" برای تمامی افراد وعموم قابل دسترس خواهد بود.

6) تقدم درخواست، تقدم خدمات First Come, First Served

مرکز ثبت ارائه خدمات برای ثبت دامنه را بر اساس تقدم در ارائه درخواست ثبت نام دامنه صورت خواهد داد مگر در مواردی
که محدودیت ویژه برای استفاده از نام دامنه‌‌ای موجود باشد.

7) حق امتناع Right of Refusal

7.1
مرکز ثبت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که صرفاً براساس صلاحدید خود از اقدام به ثبت نام دامنه امتناع ورزد.
7.2
متقاضی ثبت موافقت می‌نماید که صرف تسلیم درخواست ثبت نام دامنه به هیچ‌وجه موجب تعهدی برای مرکز ثبت نخواهد بود.
7.3
متقاضی ثبت موافقت می‌نماید که مرکز ثبت هیچ مسؤولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی ناشی از امتناع مرکز ثبت از
قبول درخواست متقاضی ثبت برای ثبت نام دامنه برعهده نخواهد داشت.
7.4
در صورتی‌که درخواست ثبت نام دامنه مورد قبول قرار نگیرد، مرکز ثبت متعهد خواهد بود که مراتب را فوراً به متقاضی یا
نماینده وی اعلام کرده و هر مبلغی را که دریافت شده مسترد دارد.

8) سیاست حل اختلاف Dispute Policy

درصورتی‌که نام دامنه به ثبت برسد، دارنده امتیاز ثبت موافقت می‌نماید که ملزم به رعایت سیاست مرکز ثبت در زمینه
حل و فصل اختلافات باشد و این سیاست را به منزله بخشی از تعهدات ناشی از این موافقتنامه مورد قبول قرار خواهد داد .
http://www.nic.ir/irnic_files/page0006.htmآخرین دستورالعمل مربوط به حل‌ اختلاف به ‌نشانی زیر قابل‌دسترسی است .
دارنده امتیاز ثبت موافقت می‌نماید که هر گونه اختلافی که ناشی از ثبت و استفاده از نام‌ دامنه یا مرتبط با آن فی‌مابین
طرفین ایجاد شود، براساس مقررات مندرج در سیاست حل‌ اختلاف رسیدگی خواهد شد.

9) نماینده ها Agents

9.1
متقاضی ثبت موافقت ‌می‌نماید چنانچه موافقتنامه ثبت توسط نماینده وی از قبیل یک آی اس پی یا یکی از رابط‌ها تکمیل و
منعقد گردد، متقاضی ثبت در مقام اصیل در موافقتنامه، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و شرایط موافقتنامه ثبت خواهد بود.
9.2
عقد موافقتنامه توسط نماینده و به منزله اقدام از سوی متقاضی ثبت می باشد.

10) تخلف از موافقتنامه Breach

دارنده امتیاز ثبت موافقت ‌می‌نماید که درصورت عدم متابعت از مقررات موضوع موافقتنامه ثبت، این اقدام وی از سوی مرکز
ثبت به منزله تخلف اساسی از مفاد موافقتنامه تلقی گردیده و مرکز ثبت اخطاری کتبی حاکی از شرح ‌عمل ناقض
موافقتنامه برای دارنده امتیاز ثبت خواهد فرستاد. اگر ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ارسال اخطار به پست، دارنده امتیاز ثبت
مدارک و دلایل لازم و مورد قبول مرکز ثبت را که دلالت بر عدم‌تخلف وی از تعهدات کند ارائه ندهد، در این ‌صورت مرکز ثبت
می‌تواند نام ‌دامنه ثبت ‌شده به نام دارنده امتیاز‌ ثبت را بدون وجود حقی برای دارنده امتیاز‌ ثبت و بدون ورود لطمه به سایر
دعاوی که مرکز ثبت ممکن است به طرفیت دارنده امتیاز ‌ثبت از جهت جبران خسارات اقامه کند، فسخ و از فهرس
نام ‌دامنه حذف نماید. تخلفی را که از سوی دارنده امتیاز ثبت صورت ‌می‌پذیرد نمی‌توان به‌صرف ‌اینکه مرکز ثبت پیش ‌از‌ آن
نسبت بدان یا سایر تخلفات اقدام نکرده، موجه جلوه داد.

11) فسخ، انتقال و تغییرات در موافقتنامه Cancellations, Transfers, and Changes

11.1
مرکز ثبت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بر طبق شرایط زیر نسبت به فسخ و انتقال اقدام ‌نموده یا هر نحو
تغییراتی را نسبت به ثبت نام‌ دامنه به عمل‌ آورد .
در صورت دریافت دستورا‌العمل کتبی یا الکترونیک از دارنده امتیاز ‌ثبت یا نماینده مجاز دارنده امتیاز‌ثبت مبنی بر
الف - اتخاذ اقدام در این خصوص .
ب - در صورت دریافت دستور از مقام قضایی یا دادگاه داوری صالح نسبت به موضوع، مبنی بر اتخاذ اقدام در این خصوص .
ج - در صورت وصولِ ‌تصمیم متخذه از سوی هیأت‌های ‌حل اختلاف مبنی بر اتخاذ اقدام در این ‌خصوص و یا بر اساس هر نوع‌
رسیدگی دیگر که دارنده امتیاز ثبت طرفی از آن بوده و دعوی مزبور بر طبق سیاست مورد عمل در حل‌ اختلاف نزد مرکز ثبت
مورد رسیدگی قرار داشته ‌باشد.
11.2
مرکز ثبت همچنین این حق‌را برای خود محفوظ ‌می‌دارد که در صورت ورود الزامات حقوقی دیگر، نسبت به فسخ، انتقال یا
هر گونه تغییر در ثبت ‌ِنام ‌دامنه اقدام نماید.

12) محدودیت در مسؤولیت Limitation of Liability

12.1
متقاضی ‌ثبت موافقت می‌نماید که مرکز ثبت در قبال وی هیچگونه مسؤولیتی از جهت خسارات متحمله در موارد زیر بر عهده نخواهد داشت؛
الف- خسارت مربوط به پردازش درخواست ثبت نام ‌دامنه در مرکز ثبت؛
ب- خسارت مربوط به پردازش تغییرات مجاز در ثبت مشخصات نام ‌دامنه در طی دوره ثبت؛
ج- خسارت ناشی از امتناع مرکز ثبت از قبول درخواست ثبت (به غیر از استرداد هزینه‌ای که توسط متقاضی ‌ثبت به مرکز ثبت پرداخت ‌شد ه‌است)؛
د- خسارت ناشی‌از تخلف نماینده دارنده امتیاز ‌ثبت در پرداخت هر یک از هزینه‌های ثبتی یا تجدید ثبت؛
ه‍- خسارت ناشی‌از اجراء و اعمال سیاست حل اختلاف.
12.2
متقاضی ثبت موافقت دارد که مرکز ثبت تحت‌ هیچ‌ شرایطی مسؤولیت ضرر، فقد کسب ‌و پیشه یا عدم‌ تحقق درآمدهای
پیش‌بینی شده را برعهده‌ نخواهد داشت.
12.3
متقاضی ثبت موافقت دارد که مرکز ثبت در قبال از دست‌دادن امتیاز ثبت و عدم ‌استفاده از نام دامنه یا به‌جهت قطع
فعالیت ‌بازرگانی، یا تحمل هرگونه زیان غیرمستقیم، ویژه، ضمنی یا تبعی از هر قبیل ‌که باشد (ازجمله عدم ‌النفع) اعم‌از
قراردادی یا قهری (از جمله سهل‌انگاری) یا هر نوع زیان‌ دیگری به هر نحو برعهده نخواهد داشت.
12.4
بدون ورود لطمه به مراتب مشروحه فوق، متقاضی ‌ثبت موافقت دارد که سقف هرنوع مسؤولیتی که مرکز ثبت در قبال
دارنده امتیاز ‌ثبت ممکن ‌است عهده‌دار شود، از حداکثر هزینه ثبت‌ دامنه یا هزینه تجدید ثبت آن که برای دوره جاری از سوی
دارنده امتیاز ‌ثبت به مرکز ثبت پرداخت‌ شده است افزون نخواهد بود.
12.5
متقاضی ‌ثبت موافقت دارد که احتمال بروز خطا در ارائه خدمات فنی وجود دارد. مرکز نیز از این وضعیت مستثنی نمی‌باشد.

13) خسارت Indemnity

دارنده امتیاز ثبت اذعان می‌دارد که مرکز ثبت، مدیران، مسئولان و کارمندان وی از هر ادعایی که ناشی از یا در ارتباط با (۱)
ثبت و استفاده از نام دامنه ‌باشد؛ (۲) اجرای دستورات یا تصمیمات متخذه از سوی مرجع حل‌ ‌اختلاف باشد، مصون و بری
می‌باشد. این‌قبیل ادعاها می‌تواند از جمله شامل ادعاهای مبتنی بر نقض حقوق ‌مالکیت معنوی، علامت ‌تجارتی یا
خدماتی، نقض حق‌ برنام ‌تجاری، زوال ‌سهام، دخالت قاهرانه در قرارداد یا دخالت در منافع محتمل ‌بازرگانی، یا رقابت
غیرمنصفانه، افتراء و یا لطمه به حسن ‌شهرت ‌تجاری باشد. این مصونیت حتی بعد از انقضاء موافقتنامه به قوت خود باقی است.

14) حقوق مالکیت معنوی Intellectual Property Rights

مركز ثبت هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت و استفاده از نام ‌دامنه یا اطلاعاتی كه به طور كلی در مرجع ثبتی نگهداری
می‌شود و خصوصاً مسؤولیتی در قبال تعارض ثبت و استفاده از نام ‌دامنه با هر نوع علامت ‌تجارتی، اعم ‌از اینكه ‌علامت
مزبور ثبت شده یا نشده باشد، یا در قبال تعارض با هر نوع حقوق دیگری در زمینه مالكیت معنوی برعهده نخواهد داشت.

15) تغییر یا باز پس دادن نام ‌ِدامنه Modification or Surrender of Domain Name

دارنده امتیاز (مستقیماً یا از طریق نماینده خود) می‌تواند براساس روش‌ها و دستورالعمل‌های مقرر در مركز ثبت مبادرت به
دارنده امتیاز (مستقیماً یا از طریق نماینده خود) می‌تواند براساس روش‌ها و دستورالعمل‌های مقرر در مركز ثبت مبادرت به

16) خاتمه موافقتنامه Termination

16.1
دارنده امتیاز می‌تواند قبل از انقضاء موافقتنامه نیز از مركز ثبت درخواست نماید كه با حذف نام دامنه از فهرست مرجع ثبتی
و براساس روش‌های مقرر در مركز ثبت در این موارد، مبادرت به فسخ موافقتنامه نماید.
16.2
درصورتی‌كه در جریان ثبت امتیاز نام ‌دامنه یا تغییرات بعدی آن، تقلب اساسی صورت گرفته یا اطلاعات اساساً غیرصحیح و
گمراه‌كننده ارائه شده‌ باشد، مركز ثبت می‌تواند قبل از انقضاء موافقتنامه نیز صرفاً بنا بر صلاحدید مركز ثبت نسبت به فسخ
موافقتنامه ثبت اقدام نماید.
16.3
فسخ موافقتنامه ثبت، حقوق و تعهداتی میان طرفین كه از ماهیت مستمر برخوردار باشد ایجاد نخواهد کرد و تغییر،
تسلیم، باز پس دادن، فسخ یا انتقال نام‌دامنه نیز باعث اسقاط حقوق مكتسبه تحت ضوابط و شرایط موافقتنامه ثبت نخواهد شد.

17) واگذاری Assignment

مركز ثبت می‌تواند موافقتنامه ثبت را واگذار نماید. دارنده امتیاز نیز می‌تواند با لحاظ مفاد ماده ۱۸ این موافقتنامه، مبادرت
به واگذاری نام‌ دامنه نموده و با رعایت مقررات و روش‌های مورد اجراء و انجام پرداخت‌های مقتضی و قابل ‌اعمال در زمان
واگذاری، نام دامنه را منتقل نماید. هیچ‌ روش دیگری در واگذاری مورد قبول نخواهد بود.

18) تمدید یا انتقال Renewal or Transfer

18.1
مركز ثبت می‌تواند در زمان تجدید ثبت یا انتقال ثبت ‌ِنامِ‌ دامنه، مفاد و شرایط موافقتنامه ثبت را مورد تغییر قرار دهد. تمامی
انتقال‌ها و تجدیدهای ثبت نام دامنه براساس مقررات موافقتنامه ثبت كه در زمان انتقال یا تجدید ثبت موردعمل است، و در
صورت انتقال، به نحو مورد توافق با انتقال‌ دهنده، صورت خواهد گرفت. به محض انتقال ثبت نام دامنه، مفاد بند ۲-۲ در
خصوص انتقال گیرنده جاری خواهد شد.
18.2
به محض انقضاء موافقتنامه ثبت، دامنه مورد نظر وضعیت معلق خواهد یافت مگر آنكه پیش از آن ترتیبات لازم برای تجدید
ثبت یا فسخ ثبت صورت پذیرفته باشد. شرایط رفع تعلیق در ضمیمه ۱ مندرج است.

19) قانون حکومت Governing Law

این موافقتنامه ثبت و هرگونه تفسیر آن از هر نظر تحت حكومت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

20) اختلافات فی‌مابین مركز ثبت و دارنده امتیاز Disputes between IRNIC and Registrant

هرگونه اختلافی كه ناشی، از یا مرتبط با، موافقتنامه ثبت یا اصلاحات بعدی آن باشد از قبیل عقد موافقتنامه، اعتبار، تأثیر
الزام‌آور، تفسیر، اجراء، نقض یا فسخ موافقتنامه ثبت یا دعاوی غیرقراردادی، .... ، توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران
مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

21) قانون حکومت Notice

21.1
به غیر از مواردی كه، نحو دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، هر گونه اخطاری كه باید بر طبق این موافقتنامه ثبت
ابلاغ گردد فقط درصورتی‌كه به صورت دستی یا از طریق خدمات پستی كه هزینه آن از قبل پرداخت‌ شده یا از طریق فاكس
و یا ای‌میل به نشانی و شماره شناخته ‌شده مخاطب ارسال شود، ابلاغ ‌شده محسوب است. نفوذ و تأثیر اخطار در
صورتی ‌كه به طور دستی تحویل داده شود در زمان تسلیم، در صورت ارسال از طریق فاكس یا ای‌میل در زمان ارسال و در
صورت ارسال از طریق پست ۱۰ روز بعد از تاریخ تحویل به پست محسوب است.
21.2
هر گونه اخطار مربوط به اختلافات حاصله كه براساس سیاست حل اختلاف برای دارنده امتیاز ارسال می‌گردد، در صورت
ارسال از طریق ای‌میل به نشانی رابط اداری به نحو مندرج در درخواست ثبت نام دامنه، ابلاغ معتبر محسوب می‌گردد.

22) فقدان نماینده Non-Agency

هیچیك از مفاد این موافقتنامه ثبت نبایستی به نحوی تعبیر و تفسیر گردد كه حاكی از رابطه نمایندگی، مشاركت یا اقدام
مشترك از سوی مركز ثبت و دارنده امتیاز یا بین دارنده امتیاز و شخص ثالث تلقی گردد.

23) قابلیت تقسیم Severability

در صورتی‌كه هریك از مفاد این موافقتنامه ثبت بر طبق قانون حاكم یا براساس تصمیم مقتضی از سوی دادگاه
غیرقابل ‌اجراء یا غیر معتبر تشخیص داده شود، این امر تأثیری بر سایر مقررات مندرج در این موافقتنامه نداشته و همچنان
لازم‌الاجراء تلقی می‌گردند. مركز ثبت نهایت سعی خود را مبذول خواهد داشت كه حداكثر ظرف مدت یك (۱) ماه از تاریخ
غیرقابل‌ اجراء شدن مقررات مذكور نسبت به اصلاح آن و جایگزینی با مقررات معتبر و قابل ‌اجراء به نحوی كه اهداف اولیه
مركز ثبت را برآورده نماید اقدام لازم را اتخاذ كند.

24) عناوین موافقتنامه Clause Headings

عناوین به كار رفته در این موافقتنامه صرفاً جهت سهولت ارجاع به موضوعات مربوطه در این موافقتنامه درج گردیده و براین
اساس تأثیری بر نحوه تفسیر مفاد موافقتنامه نخواهد داشت.

25) درک تمام موارد Entirety of Understanding

متقاضی موافقت دارد كه این موافقتنامه ثبت توافق كامل و انحصاری فی‌مابین دارنده امتیاز و مركز ثبت در زمینه ثبت نام
دامنه می‌باشد. قبول موافقتنامه حاضر به منزله لغو كلیه توافقات و تفاهماتی است است كه ممكن است پیش از این به
موجب عرف، رویه، خط‌مشی یا سابقه حاصل شده باشد. به غیر از مواردی كه در این موافقتنامه ترتیب دیگری حاصل شده
باشد، هیچ‌گونه تغییری در این موافقتنامه بدون حصول توافق كتبی و امضاء شده از سوی دارنده امتیاز ثبت یا نمایندگان
مجاز دارنده امتیاز و مركز ثبت معتبر نخواهد بود.