تعریف منوی اصلی

تعریف منوی اصلی:

منوی اصلی از اجزای زیر تشکیل شده است که در این بخش قصد داریم به ترتیب به توضیح هر بخش بپردازیم :


بخش تنظیمات :
نکته مهم :

جهت آماده نمودن سریع بر طبق استاندارد این نگارش بهتر است نخست صفحات مورد نظر در بخش "صفحات" ساخته شود سپس تنظیمات صفحات در "عنوان صفحات" انجام شود و سپس در بخش "منوها" منو های افقی ساخته شود و در انتها در بخش "ماژولها" محتویات صفحات قرار داده شود.