دامنه های غیر مجاز

دامینهای غیر مجاز

در زیر نام تعدادی از دامنه های کشور ایران که دارای محدودیت و ممنوعیت هستند ذکر شده لازم به ذکر است بعضی از پسوند ها که در لیست موجود نمی باشندبا توجه به شرایط و قوانین خود به خود ممنوع می گردند به عنوان مثال دامنه هایی دو حرفی ویا دامنه هایی که معنای اهانت آمیز یا غیر اخلاقی دارند که تشخیص آن به عهده مرکز ثبت دامنه ها می باشد.

تعدادی از نامهای عام اینترنتی که برای ثبت مجاز نیستند :

adsl-- atm-- baseband-- bgp-- bind-- broadband-- broadcast-- cache-- cidr-- csma-- dhcp-- dns-- dsl-- email-- enum-- ethernet-- fddi-- finger-- firewall-- ftp-- fyi-- gateway-- giga-ethernet-- hdsl-- host-- http-- hub-- icmp-- idn-- internet-- intranet-- ipv4-- ipv6-- isdn-- lan-- lir-- man-- mbone-- modem-- multicast-- namehosting-- network-- noc-- oc3-- pdn-- ping-- pop-- ppp-- rarp-- resolver-- rfc-- rlogin-- router-- sendmail-- smtp-- snmp-- soa-- tcp-- tci-ip-- tdma-- telnet-- traceroute-- unicast-- unix-- url-- uucp-- vpn-- wan-- web-- webhosting-- whois-- wi-fi-- www-- zonefile-- gtld--


اسامی نامهای جامع مرتبط با اینترنت :

غیر قابل ثبت به عنوان نام دامنه سطح دوم

adsl  / atm  / baseband  / bgp / bind / broadband / broadcast / cache / cidr / csma / dhcp / dns / dsl / email / enum  / ethernet / fddi / finger / firewall / ftp / fyi / gateway / giga-ethernet / gtld / hdsl / host / http / hub / icmp / idn / internet / intranet / ipv4 / ipv6 / isdn / lan / lir / man / mbone / modem / multicast / namehosting / network / noc / oc3 / pdn / ping / pop / ppp / rarp / resolver / rfc / rlogin / router / sendmail / smtp / snmp / soa / tcp / tci-ip / tdma / telnet / traceroute / unicast / unix / url / uucp / vpn / wan / web / webhosting / whois / wi-fi / www / zonefile

نام شهرها ،استانها ،مکانهای جغرافیای رودخانه ها ، کوهستان ها و غیره مرور لیست :

ثبت نام دامنه هایی که در لیست زیر وجود دارند و یا با تغییر مشخص و آشکار در املای آنها برای واحد اجرایی مربوطه رزرو شده و در صورت لزوم مرکز ثبت حق ویرایش لیست زیر را برای خود محفوظ می دارد.

A. CountryIran -
iran.gov -
iri -
iri.gov -
islamic-repubic-iran -
islamic-repubic-iran.gov -

B. Provinces, Cities and Towns


The first two domains under the name of each province are reserved for the
provincial government, the rest are reserved for municipalities.


دو نام اول هر استان برای استانداری آن استان رزرو شده و مابقی برای شهرداری ها

1.Ardebil (ar)

ostan-ar - ostan-ar.gov - ardebil - bilesavar - garmi - givi - khalkhal - meshkinshahr - namin - nir - parsabad -

2.Azarbaijan-Gharbi (ag)

ostan-ag - ostan-ag.gov - bukan - khoy - mahabad - maku - miandoab - naqade - orumieh - oshnavieh - piranshahr - sainqale - salmas - sardasht - siahcheshme - takab -

3.Azarbaijan-Sharqi (as)

ostan-as - ostan-as.gov - azarshahr - bonab - bostanabad - hashtrud - heris - jolfa - kalibar - malekan - maraghe - marand - mianeh - osku - sarab - shabestar - tabriz -

4.Bushehr (bu)

- ostan-bu ostan-bu.gov - ahrom - borazjan - bushehr - deylam - deyr - gonaveh - kangan - khormoj

5.Charmahal-Bakhtiyari (cb)

- ostan-cb - ostan-cb.gov - ardal - borujen - farsan - lordegan - shahrekord

6.Esfahan (es)

- ostan-es - ostan-es.gov - aran-bidgol - ardestan - daran - esfahan - falavarjan - fereydunshahr - golpaygan - kashan - khansar - khomeinishahr - mobarakeh - nain - najafabad - natanz - samirom - shahinshahr - shahreza - tiran - zarrinshahr

7.Fars (fr)

- ostan-fr - ostan-fr.gov - abadeh - ardekan - arsanjan - darab - eqlid - estahban - fasa - firuzabad - jahrom - kazerun - lamard - lar - marvdasht - neyriz - nurabad - safashahr - shiraz - surian

8.Gilan (gl)

- ostan-gl - ostan-gl.gov - amlesh - anzali - astaneh - astara - fuman - hashtpar - lahijan - langerud - masal - masuleh - rasht - rezvanshahr - rudbar - rudsar - shaft - siahkal - sumeesara

9.Golestan (gs)

- ostan-gs - ostan-gs.gov - azadshahr - bandargaz - bandartorkman - gorgan - kordkuy - gonbadkavus - minudasht

10.Hamedan (hm)

- ostan-hm - ostan-hm.gov - asadabad - bahar - hamedan - kabudarahang - laljin - malayer - nahavand - razan - samen - toyserkan

11.Hormozgan (hr)

- ostan-hr - ostan-hr.gov - abumusa - bandarabbas - bastak - bandarlangeh - dehbarez - hajiabad - hormoz - jask - minab - qeshm - sirik

12.Ilam (il)

- ostan-il - ostan-il.gov - abdanan - darreshahr - dehloran - ilam - ivan - mehran - sarableh

13.Kerman (kr)

- ostan-kr - ostan-kr.gov - baft - bam - bardsir - jiroft - kerman - kohnuj - mahan - rafsanjan - ravar - shahdad - sharebabak - sirjan - zarand

14.Kermanshah (ks)

- ostan-ks - ostan-ks.gov - eslamabadgharb - gilangharb - harsin - javanrud - kangavar - karand - kermanshah - paveh - qasreshirin - ravansar - sahneh - sarpolzahab - sonqor

15.Khorasan (kh)

- ostan-kh - ostan-kh.gov - birjand - bojnurd - chenaran - daregaz - esfarayen - fariman - ferdos - gonabad - jajrom - kashmar - khaf - mashhad - neyshapur - qaen - quchan - sabzevar - sarakhs - tayebad - torbat-jam - torbat-heydarieh - tus

16.Khuzestan (kz)

- ostan-kz - ostan-kz.gov - abadan - ahvaz - andimeshk - baghmalek - behbahan - dezful - izeh - khorramshahr - mahshahr - omidieh - ramhormoz - shadgan - shush - shushtar - susangerd

17.Kohkiluye-Boyerahmad (kb)

- ostan-kb - ostan-kb.gov - basht - charam - dehdasht - dogonbadan - sisakht - yasuj

18.Kordestan (kd)

- ostan-kd - ostan-kd.gov - baneh - bijar - divandareh - kamyaran - marivan - qorveh - sanandaj - saqqez

19.Lorestan (lr)

- ostan-lr - ostan-lr.gov - alashtar - aligudarz - dorud - ezna - firuzabad - khorramabad - kuhdasht - oshtorinan - poledokhtar - zagheh-nurabad

20.Markazi (mr)

- ostan-mr - ostan-mr.gov - arak - ashtian - delijan - khomein - komeijan - mahallat - saveh - shazand - tafresh

21.Mazandaran (mz)

- ostan-mz - ostan-mz.gov - amol - babol - babolsar - behshahr - chalus - juybar - kelardasht - kiakola - mahmudabad - neka - noshahr - nur - polsefid - qaemshahr - ramsar - ruyan - sari - tonekabon

22.Qazvin (qz)

- ostan-qz - ostan-qz.gov - abyek - avaj - boinzahra - khorramdasht - qazvin - takestan - zia-abad

23.Qom (qm)

- ostan-qm - ostan-qm.gov - jafarieh - kahak - qom

24.Semnan (sm)

- ostan-sm - ostan-sm.gov - damqan - garmsar - ivanaki - mahdishahr - miami - semnan - shahmirzad - shahrud - sorkheh

25.Sistan-Baluchestan (sb)

- ostan-sb - ostan-sb.gov - chabahar - fonuj - iranshahr - kenarak - khash - mirjaveh - nikshahr - pishin - qasreqand - saravan - zabol - zahedan

26.Tehran (th)

- ostan-th - ostan-th.gov - damavand - eslamshahr - firuzkuh - hashtgerd - karaj - pakdasht - rey - robatkarim - shahryar - tajrish - tehran - varamin

27.Yazd (yz)

- ostan-yz - ostan-yz.gov - abarkuh - ardekan - ashkezar - bafq - harat - mehriz - meybod - nodushan - tabas - taft - yazd

28.Zanjan (zn)

- ostan-zn - ostan-zn.gov - ab-bar - abhar - khorramdareh - mahneshan - qidar - zanjan - zarrinabad


دامنه هایی که معنی ملی دارند:

ثبت دامنه های زیر نیازبه مجوز رسمی و مکتوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .مرکز ثبت حق ویرایش لیست زیر را برای خود محفوظ می دارد.

A. Natural Features of the Country عوارض طبیعی کشور

1. Lakes دریاچه ها

- famur - gavkhuni - hoz-soltan - khazar - maharlu - namak - neyriz - orumieh - parishan - zarivar

2. Mountains and Peaks کوهستان ها و قله ها

- alamkuh - alamut - alborz - alvand - damavand - dena - karkas - sabalan - sahand - shirkuh - taftan - tangestan - tochal - zagros - zardkuh

3. Rivers رودخانه ها

- aras - atrak - haraz - hirmand - karun - mand - sefidrud - zayanderud

4. Islands جزایر

- abumusa - ashuradeh - hengam - hormoz - khark - kish - lark - qeshm - tonbebozorg - tonbekuchak

5. Other

- alisadr - alisard - caspiansea - dashtekavir - karaftu - kavir - persiangulf


B. Famous Personalities and Events of the Country

وقایع و شخصیتهای نامی کشور

Registration of the names of famous living personalities in the arts, letters, science, politics, religion and other public activities requires their own written permission. For famous personalities of the past as well as important historical events of the country, the written permission of the Ministry of Culture and Islamic Guidance is required.

ثبت نام دامنه های مربوط به اشخاص نامی در زمینه های هنر،ادبیات ،علوم،سیاست ،مذهب وسایر فعالیتهای عمومی مستلزم اجازه نامه کتبی خود شخص مورد نظر می باشد وبرای شخصیتهایی که در قید حیات نیستند و یا وقایع مهم تاریخی مجوز کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل قبول خواهد بود.