دامنه های غیر مجاز

در زیر قواعد مربوط به نام های قابل ثبت سطح سوم را مشاهده می نمایید. در هر مورد نام رسمی متقاضی باید به دقت منعکس شود :

.ir

هر شخص حقیقی و حقوقی که شرایط ثبت دامنه های ایران را داشته باشد امکان ثبت دامنه آی را دارد به جز نامهای خاص و ممنوع یا نقض کننده حقوق مادی و معنوی دیگران.

.ac.ir

برای سازمانهای علمی دارای مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاص و ممنوع یا نقض کننده حقوق مادی و معنوی دیگران.

.ir

هر شخص حقیقی و حقوقی که شرایط ثبت دامنه های ایران را داشته باشد امکان ثبت دامنه آی آر را دارد. برای شرکتهای بازرگانی ثبت شده. متقاضی باید کپی اسناد معتبر ثبت به عنوان مثال روزنامه .ac.ir رسمی را ارسال نماید.

.gov.ir

برای دستگاههای مجری و سازمانهای اجرایی دستگاههای قانونگذار یا شعبات قضایی جمهوری اسلامی ایران متقاضی باید دارای نامه درخواست از سازمان مجاز مربوطه با سربرگ رسمی باشد و نامه فوق را ارسال نماید.

.id.ir

برای اشخاصی که دارای تابعیت یا اقامت قانونی در ایران می باشند. متقاضی باید مدرک اقامت یا تابعیت خود را به عنوان مثال تصویر صفحه اول شناسنامه را ارسال نماید.

.net.ir

برای سرویس دهنده های رسمی اینترنت یا شرکتهایی که اساسنامه آنها در ارتباط با شبکه باشد . متقاضی باید مجوز سرویس دهی را ارسال نماید.

.org.ir

برای شرکتها و انجمنهایی که اهداف مالی ندارند انجمنهای علمی سازمانهای بین المللی و امثال اینها متقاضی باید مدارک معتبر مربوطه را ارسال نماید.

.sch.ir

برای مدارس موسسات آموزشی و انجمن های علمی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران متقاضی باید مدارک معتبر مربوطه را ارسال نماید.